Privacyverklaring

Sanne’s Aandacht voor Jou, gevestigd aan Kruipwilg 15, 5052 WL Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sanne’s Aandacht voor Jou
www.sannesaandachtvoorjou.nl
Kruipwilg 15
5052 WL Goirle
0612989009
info@sannesaandachtvoorjou.nl
Sanne van Geloven is de Functionaris Gegevensbescherming van Sanne’s Aandacht voor Jou en is te bereiken via info@sannesaandachtvoorjou.nl of 0612989009.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sanne’s Aandacht voor Jou verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een cliëntendossier dat aangemaakt wordt tijdens de eerste behandeling
– Lidmaatschap sportschool
– Bankrekeningnummer, na een digitale transactie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sanne’s Aandacht voor Jou verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u omtrent gezondheid en de thuis- en werksituatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sanne’s Aandacht voor Jou verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Uw gegevens in te zien voorafgaand aan een nieuwe behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming

Sanne’s Aandacht voor Jou neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanne’s Aandacht voor Jou) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sanne’s Aandacht voor Jou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cliëntendossier met persoonsgegevens: Bewaartermijn 2 jaar. Reden: Wanneer een nieuwe behandeling wordt aangevraagd, kan ik de gegevens inkijken en mijn behandelingen juist afstemmen. Na 2 jaar worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanne’s Aandacht voor Jou verstrekt niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Sanne’s Aandacht voor Jou gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanne’s Aandacht voor Jou en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sannesaandachtvoorjou.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sanne’s Aandacht voor Jou wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sanne’s Aandacht voor Jou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sannesaandachtvoorjou.nl.

© 2024 - Sanne's Aandacht Voor Jou
Naar boven